1  Amsterdam - Tashkent


2  Tashkent


3  Tashkent - Khiva


4  Khiva


5  Khiva - Buchara


6  Buchara


7  Buchara, excursie Naqshbandi    Mausoleum


8  Buchara - Samarkand


9  Samarkand


10 Samarkand - Tashkent


11 Tashkent – Amsterdam